รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็กน้อยปลายด้ามขวาน @ Kristen’s 22nd Birthday Celebration

56

Category : Happy Birthday Dear Kristen Stewart : Apr 09th,

Hi Robsten Team @ 14:28 BKKLT

,
.
.

Photobucket

.

.

รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็กน้อยปลายด้ามขวาน
.
@ Kristen’s  22nd Birthday Celebration
.
.
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
.
Photobucket
..

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

.

โครงการห้องสมุด เพื่อน้องดินแดนปลายด้ามขวาน

.

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ศูนย์สันติสุข
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นส่วนใหญ่เป็นการเรียนการสอนที่ต่างแตกจากการศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ในการศึกษาตามสถานศึกษาจึงเป็นการศึกษาในโรงเรียนมุ่งเน้นสอนศาสนาควบคู่กับการสอนสายสามัญดังนั้นสถานศึกษาใน ๓ จชต.จึงสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทได้แก่
– โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
– โรงเรียนปอเนาะ
– โรงเรียนตาดีกา
ซึ่งสถานศึกษาทั้ง ๓ ประเภทนี้ก็มีหลักสูตรในการเรียนการสอน และระดับชั้นแตกต่างกันไปโดยสถานศึกษาแต่ละประเภทนั้นมุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนรู้ซึ้งถึงหลักของศาสนาอิสลามและหลักการปฏิบัติตามวิถีแห่งการเป็นมุสลิมที่ดี ในปัจจุบัน ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ได้มีบทบาทในการเป็นส่วนร่วมกับทางผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ในการดำเนินการพัฒนาให้โรงเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ในการเข้าดำเนินการพัฒนาในสถานศึกษาทำให้ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ พบว่าสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่นั้นยังขาดการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ดี รวมถึงหนังสือเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
ดังเคยมีคำกล่าวอยู่ว่า “การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะสิ้นอายุขัย” ในเรื่องของการเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนและรับรู้จากครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว ห้องสมุดก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ สามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดแห่งนั้น และในสถานศึกษาก็จะจัดให้มีห้องสมุดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ใช้เป็นที่หาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม และยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
แต่สถานศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ๓ จชต. ยังคงขาดแคลนห้องสมุดที่พวกเขาจะใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า และหนังสือที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ แม้แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์จึงได้ดำเนินโครงการ “ ห้องสมุด เพื่อน้องดินแดนปลายด้ามขวาน ” ขึ้นเพื่อขอรับบริจาค หนังสือ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับ โรงเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ได้มีโอกาสใช้ห้องสมุดในการเรียนรู้และค้นคว้า สำหรับครูอาจารย์ ก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้อีกด้วยวัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน
๓.๒ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเด็ก/เยาวชนใน ๓ จชต.ให้มีศักยภาพ
๓.๓ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
๓.๔ เพื่อใช้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าหมาย : สถานศึกษาในพื้นที่ ๓ จชต.
ระยะเวลาการดำเนินการ : ๑ ม.ค. – ๑ ส.ค. ๕๕
หน่วยดำเนินโครงการ : ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์


สำหรับคุณ Nid คุณ Patarn , Joy จรุง และสมาชิกคนอื่นๆ

ที่ถามมาใน Facebook ถึงการร่วมทำบริจาคหนังสือในงานวันเกิดของ Kristen

ป้าลำบากใจมากเพราะไม่อยากให้ใครพูดได้ว่าที่นี่เรี่ยไรเงินสมาชิก

เอาเป็นว่า ตามใบเสร็จที่แนบมาทั้งหมด เป็นเงิน 6,881 บาท

คุณแม่หนูกันย์ช่วยบริจาค 500 บาท นอกนั้นเป็นเงินส่วนตัวของ ppompam

สำหรับใครที่ต้องการช่วยสนับสนุน ขอให้เลือกบริจาคตามราคาหนังสือต่อไปนี้

ขอให้ระบุชื่อหนังสือ และราคาหนังสือ โดยการคอมเมนท์ในโพสท์นี้ ว่าเลือกหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้

และคนที่มาทีหลังกรุณาเลือกเล่มอื่นที่ไม่ซ้ำกัน

และขอให้บริจาคตามราคา อย่าบริจาคเกินมาให้ต้องลำบากใจนะคะ

เพราะเกรงใจ และไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนการทำ CD เมื่อปีที่แล้ว

.


.
.
Photobucket

.

Twilight (Robsten) Grandma คุณกมลา สุโกศล 

กรุณาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นของขวัญแด่ Kristen Stewart

.

,

รายการหนังสือที่รับบริจาค

1. สิ่งประดิษฐ์ของโลก 1  ราคา 76 บาท

2. สิ่งประดิษฐ์ของโลก 2  ราคา 76 บาท

3. สิ่งประดิษฐ์ของโลก 3  ราคา 76 บาท

4. สิ่งประดิษฐ์ของโลก 4  ราคา 76 บาท

5. อีสปในสวน เล่ม 1  ราคา  104 บาท

6. อีสปในสวน เล่ม 2  ราคา 104 บาท

7.รามเกียรติ์ ศึกกุมภกรรณ  ราคา 52 บาท

8.รามเกียรติ์ นนทกคิดแค้น  ราคา 52 บาท

9. รามเกียรติ์ ไมยราพสะกดทัพ  ราคา 52 บาท

10.รามเกียรติ์ พิชิตศึกทศกัณฐ์   ราคา 52 บาท

11. รามเกียรติ์ หนุมานเผากรุงลงกา ราคา 52 บาท

12.รามเกียรติ์ หนุมานทหารกล้า  ราคา 52 บาท

13.รามเกียรติ์ กำเนิดพระรามและนางสีดา ราคา 52 บาท

14.รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์ลักนางสีดา  ราคา 52 บาท

15.พญาแถนขี้ลืม ราคา 56 บาท

16. ตัวเลขไทยไก่เขี่ย ราคา 48 บาท

17. คุณหมอตัวน้อย ราคา 64 บาท

18. สีสันหรรษา 2 เล่ม ราคา 72 บาท

19. อักษรซ่อนจินตนาการ  4 เล่ม ราคา 112 บาท

20. แปลงกายการ์ตูนรูปคน 2 เล่ม ราคา 56 บาท

21.คุกคูหนูน้อยนาฬิกา ราคา 60 บาท

22. พระในบ้าน ราคา 60 บาท

23. โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 1 ราคา 104 บาท

24. โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 2 ราคา 112 บาท

25. โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 3 ราคา 112 บาท

26. โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 4 ราคา 120 บาท

27. ความลับของแสงแดด ราคา 56 บาท

.

ดูเหมือนว่าจำนวนหนังสือจะไม่เพียงพอต่อความประสงค์ของทุกคน

ที่ต้องการร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ

หากว่าใครต้องการบริจาคเพิ่มเติม

โอนเงินมาได้ตามบัญชีด้านล่าง

ppompam จะนำเงินบริจาคเพิ่มเติมทั้งหมด รวมกับเงินบริจาคของ Grandma 

ไปซื้อหนังสือมาบริจาคเพิ่มในวันที่ 6 เม.ย.นี้ค่ะ

.

โอนเงินตามจำนวนที่ระบุ มาที่

ชื่อบัญชี ภัคสิรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ปฏิบัติการบิน บมจ.การบินไทย

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 574-0-11481-0

แจ้งการโอนมาที่ Email : teamrobstenthailand@gmail.com

หรือ แจ้งการโอนโดยการคอมเมนท์ในโพสท์นี้ ปิดรับโอน 12:00 ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 

รายละเอียดการเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด

จะนำมาโพสท์ให้รับทราบเพื่อความโปร่งใสหลังจากการบริจาคเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

.

.

 

 

Share

Comments (56)

พี่แพมค่ะ หนูโอนเงินผ่านระบบธนาคารไปให้ตอน 11.30 โดยประมาณค่ะ จำนวนเงิน 500 บาท ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีดีที่ได้ให้ร่วมทำบุญค่ะ Happy Birthday หนูคริส ขอบคุณค่ะพี่แพม

โอนเงินให้แล้วนะค้า พี่แพมม 304 บาท
เมื่อวานนี้ผ่าน SCB – ATM ค่าพี่ ประมาณเวลา 5.50 เย็นค่ะพี่

ขอบคุณค่าพี่แพมมม…

เค้าขอโทดจิงๆน้า T^T
คราวหน้าโอนเบิ้ลให้2เท่าเลยทุกคนเปงพยาน

เสียดายจริงไม่ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ จะรอโอกาสต่อไปค่ะ

[...] รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็ก… [...]

[...] รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็ก… [...]

Post a comment

This site is protected by WP-CopyRightPro